§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  „Warsaw Roland Garros” to rozgrywki ligowe organizowane przez Towarzystwo Tenisowe WRG w celu krzewienie tenisa ziemnego i towarzyskiej rywalizacji sportowej.

2. Uczestnikami „Warsaw Roland Garros” są sympatyczni amatorzy i urocze amatorki, którzy deklarują wolę gry w tenisa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W lidze „Warsaw Roland Garros” biorą udział członkowie Towarzystwa Tenisowego WRG i zaproszeni goście.

4. Od uczestników oczekuje się zaangażowania towarzyskiego i udziału we wspólnych przedsięwzięciach organizowanych w ramach „Warsaw Roland Garros”.

5. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad fair play na korcie i poza nim oraz okazywania dobrej woli przy rozstrzyganiu sytuacji spornych.

§2 LIGA WRG6

1. Liga singlowa „Warsaw Roland Garros” jest rozgrywana na zasadach challenge’u.

2.  W lidze grają na równych prawach kobiety i mężczyźni. Od panów oczekuje się rycerskiego zachowania wobec pań tak na korcie, jak i poza nim.

3. WRG6 trwa od 5 września do 13 grudnia 2014.

4. Warunkiem uczestnictwa w WRG6 jest wniesienie w terminie i zgodnie z cennikiem ogłoszonym przez Towarzystwo Tenisowe WRG.

§3 WYZWANIA, RANKING

1. Uczestnicy WRG6 dopełniają rejestracji w systemie internetowym obsługującym zawody.

2. Przed rozpoczęciem ligi odbywa się losowanie numerów startowych i na tej podstawie tworzony jest pierwszy ranking.

3. Każdy zawodnik może wyzwać na pojedynek zawodnika sklasyfikowanego o maksimum o 7 miejsc wyżej w rankingu.

4. Jeżeli żaden z siedmiu wyżej skalsyfikowanych zawodników nie może rozegrać meczu, wówczas system umożliwi wyzwanie pierwszego wolnego, wyżej notowanego zawodnika w rankingu.

5. Na początku rozgrywek każdy uczestnik ma do dyspozycji jedną dziką kartę, którą może wykorzystać w dowolnym czasie. Dzika karta uprawnia do wyzwania dowolnego zawodnika w rankingu.

6. Niedopuszczalne jest wyzywanie kobiet przez mężczyzn z użyciem dzikiej karty!

7. Po rozegraniu przez zawodnika 7 meczów system automatycznie przyzna mu kolejną dziką kartę do wykorzystania w dowolnym momencie trwania rozgrywek ligowych.

8. W przypadku wygrania meczu wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a ten spada o jedno miejsce w rankingu. Jeżeli natomiast wygra zawodnik wyzwany to obaj gracze zachowują pozycję taką, jaką mieli przed meczem.

9. W danym czasie można wyzwać tylko jednego przeciwnika. Wyzwany może przyjąć jednocześnie tylko jedno wyzwanie. Dozwolone jest natomiast wyzwanie zawodnika, który wcześniej wyzwał innego uczestnika.

10. Wyzwanie powinno nastąpić za pośrednictwem systemu internetowego obsługującego ligę; tylko w wyjątkowych sytuacjach wyzwanie może być zgłoszone kierownikowi ligi, który wprowadzi je do systemu. Jeżeli przed wprowadzeniem przez kierownika wyzwania do systemu, ktoś inny wyzwie tę samą osobę za pośrednictwem systemu internetowego, wiążące jest wyzwanie przez system.

11. Wyzwany ma 2 dni na przyjęcie albo odrzucenie wyzwania. Tych czynności można dokonać wyłącznie poprzez system internetowy. Jeśli wyzwany nie zaakceptuje albo nie odrzuci wyzwania w terminie dwóch dni wówczas automatycznie zwycięstwo zostanie przyznane wyzywającemu.

12. Po przyjęciu wyzwania uczestnicy mają obowiązek rozegrania meczu w ciągu kolejnych 7 dni.

13. Na wyzywającym spoczywa obowiązek niezwłocznego (nie później niż w terminie jednego dnia) zainicjowania kontaktu z wyzwanym celem umówienia meczu oraz sprawdzenie dostępności kortów. Kontakt powinien być podjęty przez wyzywającego niezwłocznie po odnotowaniu w systemie akceptacji wyzwania.

14. Jeśli gracz zaakceptował wyzwanie, ale z jakichkolwiek przyczyn nie może rozegrać meczu w ciągu 7 dni, wówczas poddaje mecz (krecz), co jest równoznaczne z przegraną. Jeżeli wyzwany odmawia rozegrania meczu w jakimkolwiek zaproponowanym terminie lub zachodzi trudność w skontaktowaniu się z nim, wyzywający powinien zgłosić to kierownikowi ligi. Po potwierdzeniu przez kierownika opisanych trudności wyzwany oddaje kreczem pozycję na liście rankingowej.

15. Analogiczne skutki do opisanych w pkt 13 będą miały zastosowanie do zachowania mającego miejsce po stronie wyzywającego albo wyzywającego, który nie kontaktuje się z wyzwanym po zaakceptowaniu przez niego wyzwania.

16. Odwołanie uprzednio umówionego już meczu może spowodować przyznanie krecza na niekorzyść osoby odwołującej, chyba że rywal zgodzi się na rozgrywkę w innym terminie w ramach regulaminowych 7 dni.

17. Dobrym zwyczajem jest poinformowanie rywala o konieczności zmiany warunków rozegrania meczu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

18. Walkowera może przydzielić tylko kierownik ligi w przypadku kiedy zawodnik nie stawi się na umówiony mecz. Sankcją jest spadek w rankingu o 15 miejsc. Wszystkie koszty, przede wszystkim związane z opłatami za zarezerwowane korty zobowiązana jest pokryć osoba, która przyczyniła się do walkowera.

19. Odwołanie meczu w terminie uniemożliwiającym bezkosztowe odwołanie kortu, powoduje obciążenie osoby odwołującej obowiązkiem odwołania rezerwacji i opłacenia kortu w całości.

20. W przypadku przerwania meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu lub złych warunków atmosferycznych, dokończenie musi nastąpić w ciągu regulaminowych 7 dni oryginalnie przewidzianych na jego rozegranie. Przekroczenie terminu 7 dni powoduje anulowanie wyzwania.

21. Po zakończonym meczu wygrany ma obowiązek niezwłocznie wprowadzić wynik do systemu internetowego. Wynik meczu ma prawo wprowadzić również przegrany. W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających wprowadzenie wyniku w dniu rozegrania meczu można przekazać wynik kierownikowi ligi.

22. Zawodnicy, którzy rozegrali mecz nie mogą zagrać rewanżu wcześniej niż po upływie 7 dni.

23. Trzeci kolejny krecz spowodowany przez: odwołanie meczu, nieprzyjęcie wyzwania, walkower skutkuje karą w wysokości 50 zł z przeznaczeniem na cel statutowy Towarzystwa Tenisowego WRG.

§4 KORTY, PUNKTY, ZASADY

1. Mecze ligowe WRG6 odbywają się na dowolnych kortach, na które zgodzą się wyzwany i wyzywający. W razie problemów z ustaleniem miejsca dogodnego dla obu stron, mecz powinien odbyć się na kortach klubu Warszawianka.

2. Wyzywający ma obowiązek dostarczyć na mecz 4 nowe piłki. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody wyzwanego.

3. Zawodnicy mają prawo do 10 minutowej wspólnej rozgrzewki.

4. Mecze odbywają się zgodnie z zasadami fair play. W przypadku braku sędziego, na którego zgodzą się obaj zawodnicy, gracze sami sędziują mecz.

5. Mecze rozgrywane są do wygrania 2 setów do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tie-break rozgrywany do 7 punktów (przy przewadze minimum 2 punktów).

6. Zawodnicy powinni dążyć do ukończenia meczu przy pierwszym podejściu. Ograniczenia czasowe uniemożliwiające zakończenie meczu podczas jednego spotkania powinny być zgłaszane jak najwcześniej, najpóźniej na początku meczu.

7. W razie przedłużania się pojedynku dopuszcza się zmianę sposobu rozegrania meczu (np. set w formie tie-breaka lub rozpoczęcie seta od stanu 2/2 w gemach). Taki sposób powinien zostać ustalony na początku meczu, najpóźniej jednak po zakończeniu pierwszego seta..

8. Zgodnie z zasadami tenisa zawodnik może serwować z dołu (bez kozła) albo z góry.

9. Opłatę za korty wnosi każdy z zawodników po połowie.

10. W rozgrywkach finałowych MASTERS zawodnicy dzielą się dodatkowo po połowie kosztem nowych piłek. Strony ustalają przed meczem kto dostarczy piłki na mecz.

 

§5 SEZON ZASADNICZY I MASTERS

1. Pierwszy etap rozgrywek (SEZON ZASADNICZY) rozpoczyna się 5 września a kończy 22 listopada 2014. Drugi etap (MASTERS) rozpoczyna się 23 listopada i trwa do 13 grudnia 2014.

2. Warunkiem udziału w MASTERS jest rozegranie co najmniej 8 meczów w sezonie zasadniczym, przy czym pierwszy mecz musi zostać rozegrany przed 20 października 2014.

3. Mecze finałowe MASTERS zostaną rozegrane z udziałem publiczności na wskazanych kortach 13 grudnia 2014 r.

4. Szczegółowe zasady i terminarz MASTERS zostaną podane do wiadomości uczestników najpóźniej na tydzień przed zakończeniem pierwszego etapu rozgrywek.

§6 NIEOBECNOŚCI I RELEGACJA

1. Nieobecności uniemożliwiające przyjęcie wyzwania lub rozegranie meczu powinny być drogą e-mailową zgłaszane kierownikowi ligi, który wprowadza te informacje do systemu.

2. Zawodnik, który zgłosił nieobecność znajduje się „pod ochroną”. Na czas nieobecności jest usuwany z rankingu i nie można go wyzwać na pojedynek.

3. Zawodnik chcący wrócić do rozgrywek zgłasza to kierownikowi również drogą e-mailową.

4. Każdy rozpoczęty okres 5 dni nieobecności skutkuje spadkiem o 3 miejsca w rankingu względem uprzednio zajmowanej pozycji.

5. Udział w finałach MASTERS mogą wziąć tylko ci zawodnicy, których nieobecność trwała łącznie mniej niż 40 dni.

6. Nierozegranie meczu przez kolejne 21 dni powoduje automatyczny spadek zawodnika w rankingu o 5 miejsc. Nierozegranie meczu przez 42 dni powoduje spadek o dalsze 5 miejsc w rankingu.

7. Brak aktywności przez 63 dni powoduje automatyczne usunięcie z ligi przez system internetowy obsługujący WRG6.

8. W przypadku powtarzających się odmów przyjęcia wyzwania kierownik może podjąć decyzję o wykreśleniu zawodnika z rankingu.

§7 INNE POSTANOWIENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w kolejnej lidze WRG jest rozgranie w bieżącej edycji co najmniej 5 meczów.

2. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Uczestnicy godzą się na wykorzystanie informacji osobowych, z zastrzeżeniem danych kontaktowych oraz fotografii, w których świadomie uczestniczą, w publikacjach związanych z funkcjonowaniem ligi tenisowej.

4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. W kwestiach spornych i innych sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga kierownik ligi.

6. W przypadku naruszania Regulaminu lub zakłócania rozgrywek w inny sposób kierownik ma prawo do usunięcia uczestnika z ligi bez zwrotu składki.

7. Kierownikiem ligi WRG6 jest Krzysztof Frydrychowicz